3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

3194 saylı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve alt başlıklarının anlatılacağı bu eğitim programında; yapı denetimi, ceza maddeleri, istinat duvarları ve yapı belgeleri konularına detaylı bir şekilde değinilecektir. 4 dersten oluşan bu eğitim programına belediyelerimizin İmar ve Şehircilik, Fen İşleri vb. müdürlüklerinde çalışanlar katılabilir.

02.06.2020 Salı saat: 14.30-16.30

Eğitim konuları

 • Güncel mevzuat değişikliklerinin yorumu
 • PAİY süreçleri
 • PAİY Geçici maddeler
 • PAİY Genel ilkeler
 • Özetle 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 4708 sayılı Kanunun amacı ve son değişiklikler
 • Yapı denetim muafiyetleri
 • Yapı Sahipleri ile Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usül ve Esaslara Dair Tebliğ hakkında bilgilendirme
 • Mimari proje onayından önceki ve sonraki süreçler
 • Proje müellifinin, yapı denetim kuruluşlarının ve ilgili idarelerin görev ve sorumlulukları
 • Mimari proje/eki projelerin onama  süreçleri
 • Şantiye şefi hakkında yönetmelik bilgilendirilmesi
 • Kotlandırmalar

05.06.2020 Cuma saat: 14.30-16.30

Eğitim konuları

 • Yapı ruhsatı aşamasına kadar istenen belgelerin açıklanması/istenen belgeler
 • Yol harcamalarına katılım bedelleri
 • 3194 sayılı Kanuna  göre 26. madde proje onayı ve yapı ruhsatı işlemleri(Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılan/Yaptırılan Yapılar)
 • Kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan ruhsata tabi olmayan yapılar.
 • Harç, ücret ve katılım bedeli muafiyetleri
 • Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında  müteahhitlik yetki belgesi (YAMBİS)
 • 2464 sayılı Kanun kapsamında  ruhsat harç ve ücretleri
 • Yapı aplikasyon projesi
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi, sözleşme süresi, sözleşme feshi ve sözleşmenin sona ermesine ilişkin esaslar
 • MAKS sistemi üzerinde  dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Yapı ruhsatı verildikten sonra dikkat edilmesi gereken hususlar
 • MAKS ana ekran izahı
 • İşyeri teslim tutanağının düzenlenmesi  ve hak edişler (Hizmet Bedelinin Tespiti)
 • Yanan yıkılan yapılar formu niçin düzenlenir?
 • Şantiye binaları
 • İş bitime tutanağı/ekleri ve yapı kullanma izin belgesi/ekleri

09.06.2020 Salı saat: 14.30-16.30

Eğitim konuları

 • Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik  kapsamında  yetki belgesi numarasının iptali.
 • Elektronik haberleşme istasyonu (Baz İstasyonları)
 • Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetleri (3194 sayılı Kanun 30 uncu 31inci ve geçici maddeler)
 • Ruhsatsız/Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar (3194 sayılı Kanun 42. ve 32. Madde uygulamaları)
 • Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar/Metruk yapılar (3194 sayılı Kanun 39. Madde uygulaması)

12.06.2020 Cuma saat: 14.30-16.30

Eğitim konuları

 • Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 • İstinat duvarları
 • Eksik katlı bina yapma şartları
 • Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler
 • Yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi ve yapı denetim değişmesi/fesih  durumları
 • Tadilat ruhsatları, bir parselde birden fazla blok varsa yapı ruhsatı durumu.
 • Yenileme, yeniden yapı ruhsatı işlemleri
 • Yapının denetimi Fenni Mesullu ise; iş ve işlemler.


Kayıt için tıklayınız: http://quq.la/Bb1Rp

Abdurrahman KELEŞ / İnşaat Mühendisi

Eğitim Programı

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 2020-06-02 14:30 - 2020-06-02 16:30
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 2020-06-05 14:30 - 2020-06-05 16:30
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 2020-06-09 14:30 - 2020-06-09 16:30
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 2020-06-12 14:30 - 2020-06-12 16:30

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.