5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Amaç
5018 sayılı Kanun, mali yönetim konusunda kamu yönetiminde yeni bir yaklaşım getirmiştir. Belediyelerin harcama birimlerinde yer alan çalışanların 5018 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri ve uygulama adımları hakkında bilgi sahibi olması bu yeni yönetim yaklaşımının yerleşmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve yapılan tüm işlerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşmesi açısıdan büyük önem arz etmektedir.

1 yıla yayılan eğitim programı bu konularda çalışanları bilgilendirmek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenmiştir.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EĞİTİM İÇERİĞİ

TAKVİM

KONU BAŞLIĞI İÇERİK
1.HAFTA

KAMU MALİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
MADDE 1-
Amaç
MADDE 2-
Kapsam
MADDE 3-
Tanımlar

2.HAFTA

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KAVRAMLAR STRATEJİK PLANLAMA

İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Maliyesi
MADDE 4-
Kamu Maliyesi
MADDE 5-
Kamu maliyesinin temel ilkeleri
MADDE 6-
Hazine birliği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları
MADDE 7-
Mali Saydamlık
MADDE 8
Hesap Verme Sorumluluğu
MADDE 9
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
MADDE 10-
Bakanlar
MADDE 11-
Üst Yöneticiler

3.HAFTA BÜTÇE

İKİNCİ KISIM
Kamu İdare Bütçeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 12- Bütçe türleri ve kapsamı
MADDE 13- Bütçe İlkeleri
MADDE 14- Gelir ve giderleri etkileyecek kanun tasarıları

4.HAFTA

BÜTÇE KODLAMASI

5.HAFTA

BÜTÇE HAZIRLANMASI

6.HAFTA

BÜTÇE UYGULAMASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçelerin Uygulama Esasları
MADDE 20-
Ödeneklerin Kullanılması
MADDE 21-
Ödenek aktarmaları
MADDE 22-
Merkez dışı birimlere ödenek gönderme
MADDE 23-
Yedek ödenek
MADDE 24-
Örtülü ödenek
MADDE 25-
Kamu yatırım projeleri
MADDE 26-
Yüklenmeye girişilmesi
MADDE 27-
Ertesi yıla geçen yüklenme
MADDE 28
– Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
MADDE 29-
Bütçelerden yardım yapılması
MADDE 30
-Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi

7.HAFTA

HARCAMA SÜRECİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcama Yapılması
MADDE 31-
Harcama yetkisi ve yetkilisi
MADDE 32-
Harcama talimatı ve sorumluluk
MADDE 33-
Giderin gerçekleştirilmesi

8.HAFTA

HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI

MADDE 34- Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar

9.HAFTA

ÖN ÖDEME

MADDE 35- Ön ödeme

10.HAFTA

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE GELİRLER

Gelirlerin Toplanması
MADDE 36Gelir politikası ve ilkeleri
MADDE 37- Gelirlerin dayanakları
MADDE 38- Gelirlerin toplanması sorumluluğu
MADDE 39- Özel gelirler
MADDE 40- Bağış ve yardımlar

11.HAFTA

FAALİYET RAPORLARI

ALTINCI BÖLÜM
Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap
MADDE 41- Faaliyet raporları

12.HAFTA

MECLİSİN DENETİM YOLLARI

MADDE 42- Kesin hesap kanunu
MADDE 43– Genel uygunluk bildirimi

13.HAFTA

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ

14.HAFTA

TAŞINMAZ MAL YÖNETİMİ

15.HAFTA

DEVLET MUHASEBESİ

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Hesapları
MADDE 49- Muhasebe sistemi
MADDE 50- Kayıt zamanı
MADDE 51- Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi

16.HAFTA

İLERİ DÜZEY MUHASEBE UYGULAMALARI

17.HAFTA

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

18.HAFTA

MALİ İSTATİSTİKLER VE MALİ RAPORLAMA

İKİNCİ BÖLÜM
Malî İstatistikler
MADDE 52-
Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre
MADDE 53-
Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması
MADDE 54-
Malî istatistiklerin değerlendirilmesi

19.HAFTA

İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

BEŞİNCİ KISIM
İç Kontrol Sistemi
MADDE 55- İç kontrolün tanımı
MADDE 56- İç kontrolün amacı
MADDE 57- Kontrolün yapısı ve işleyişi

20.HAFTA

BİR PROJE YÖNETİMİ OLARAK İÇ KONTROL UYGULAMASI

21.HAFTA

ÖN MALİ KONTROL

MADDE 58- Ön malî kontrol
MADDE 59- Malî kontrol yetkilisinin nitelikleri ve atanması

22.HAFTA

MALİ HİZMET YÖNETİMİ

MADDE 60- Malî hizmetler birimi
MADDE 61- Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumluluklar
MADDE 62- Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması

23.HAFTA

İÇ DENETİM

MADDE 63– İç denetim
MADDE 64- İç denetçinin görevleri
MADDE 65- İç denetçinin nitelikleri ve atanması
MADDE 66- İç Denetim Koordinasyon Kurulu
MADDE 67- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri

24.HAFTA DIŞ DENETİM

ALTINCI KISIM
Dış Denetim
MADDE 68-
Dış denetim
MADDE 69-
Sayıştayın denetlenmesi

25.HAFTA YAPTIRIMLAR VE YETKİLİ MERCİLER

YEDİNCİ KISIM
Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
MADDE 70-
Ödenek üstü harcama
MADDE 71-
Kamu zararı
MADDE 72-
Yetkisiz tahsil ve ödeme
MADDE 73-
Para cezaları ve yetkili merciler
MADDE 74-
Zamanaşımı

26.HAFTA SON BÖLÜMLER

SEKİZİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
MADDE 75-
Maliye Bakanlığınca yürütülecek hizmetler
MADDE 76-
Kamu idarelerinin sorumluluğu
MADDE 77-
Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler
MADDE 78-
Kurumlardan alınacak hasılat payı
Diğer Hükümler
MADDE 79-
Kamu alacaklarının silinmesi
MADDE 80-
Yetki
DOKUZUNCU KISIM
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
MADDE 81-
Yürürlükten kaldırılan hükümler

sertifikali-egitimler-talep-bireysel

 

 

sertifikali-egitimler-talep-kurumsal