Vergi Mevzuatı

Ülkemizde vergi dairelerinin yanı sıra, bir yerel yönetim birimi olarak belediyeler de vergi tahsilatı yapmaktadır. Belediyelerin vergi kaynakları 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılmıştır. Ancak, vergilerin tahakkuk ve tahsilat usulleri, vergi cezaları ve cebren tahsilat yöntemleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer almamaktadır. Belediyeler bu açılardan merkezi yönetimin de tabi olduğu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlemlerini yürütmek durumundadır. Vergi tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütürken bu mevzuat hükümlerinin bilinmesi ve uygulanması yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve yapılan işlemlerde adaletin ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması açısından da önem arz etmektedir.


HEDEF
Katılımcıların belediyelerin tahsil etme yetkisine sahip olduğu vergiler ile bu vergilerin tahakkuk ve tahsilat esas ve usulleri hakkındaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

İÇERİK
(Belediye Gelirleri Kanunu-Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un belediyeleri ilgilendiren hükümleri)

KATILIMCILAR
Belediyelerin gelir tahsilatı yapan birimlerindeki yönetici ve çalışanları ile bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen diğer kişiler.

SÜRE
2 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.